ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำลอง โคตรพัฒน์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา